حـــــالم از زندگی به هم می خـــــــوره...

» حــــــــــــالم از ایستگاهِ بی آر تی
» حــــــــــــالم از پمپ بنزین ِ کـارتی
» حــــــــــــالم از اقتصـاد و بی پـولی
» پرســـه با آدمـــــــــــای معمــــولی
» حــــــــــالم از شعرهای بی مصرف
» حــــــــــالم از ایستادن ِ ته ِ صــــف
» حــــــــــالم از بوی گندِ سیگـــــار و
» حــــــــــالم از غـُـــرغـُـــرای بـابـام و
» بچه م اونی نشـــد که می خوام و
» حــــــــــالم از فـــــــال گیر و معتاد و
» دوُر دوُر ِ سعـــــــــادت آبـــــــــــــاد و
» بعدِ مشــــــروب، قرص ســـر درد و...
» حـــــــــــالم از عشــق های دوزاری
» حـــــــــــالم از ... هـــــــــای تکراری
• • حـــــالم از زندگی به هم می خـــــــوره...

/ 0 نظر / 11 بازدید