موزیک و ترانه

http://www.radiojavan.com/mp3s/mp3/Siavash-Rahmani-10-Saal

• ده سال بعد از حال ایــــــن روزام
» با کافـه هـای بــی تـــــــو درگیرم
• گفتم جهان بی تـــــو یعنی مرگــ
» ده سال ِ رفتــی و .....نمی میرم
• ده سال بعـــــــد از حال این روزام
• تو تــوی آغـــوش یکی خــــــوابی
» مـــن گفتم و دکـتر موافق نیستــ
» تــــ ـو بهتـــر از قرصـــای اعصابــی

 

• ده سال بعـــد از حــال ایــــن روزام
• من چهل سالم می شه و تنـــهام
• با حوصــــــــله ،قرمز، سفید ، آبی
• رنگین کمون می سازم از قرصـــام

» گـــرم ِ هم آغوشــــــــی و لبخندین
» توُ بســـــتر ِ بـــی تابتون تـــــا صبح
• تکلیف تنهـاییــم روشـــــــــــــن بود
» مثل چراغ ِ خوابتـــون... تـــــــا صبح

• یه عــــــــــــمر بعد از حال این روزام
• یـــه پیرمردم توی ِ یــــــــــــــــه کافه
» بارون دلم می خـــــــــــواد ،هوا اما
• مثل موهای دختـــــــــــــرت صـــافه...

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید