●گــله هارابگــــــــــذار!

●ناله هارابـــــــس کن!

⇦روزگارگوش ندارد که تــــــــــــو هی شِکوه کنی!

⇦زندگی چشم ندارد که ببیند اخم دلـــــتنگِ تو را...

●فرصتی نیستـــــ که صرف گله وناله شـــود!

⇦⇦تا بجنبــیم تمـــــــام استــــ تمام....

/ 0 نظر / 7 بازدید