دنیا اگر بــد بود و بــــد تا کرد

• خوبـ استـ و عمری خوبـ می مانـــد
» مردی که روی از عشق می گیرد...
» دنیا اگر بــد بود و بــــد تا کرد
• یکــ مردِ عاشق ، خوبـــــــ میمیرد !
• از بس بـدی دیدم به خـــود گفتم...
» باید کمی بــد را بلد باشم ...
• من شیرِ پاکـــ از مادرم خوردم
» دنیا مجابم کرد بـــــــــــــــد باشم !
» گـــرگی نخواهد کــــــرد با آهو
» کاری که زن با روزگـــارم کرد !..
• هرکار می کـــردم سرانجامش
» من وصله‌ی ناجورتــــــــــر بودم
• دریـــــــــــــای آدم زیر سر داری
• دنیـــــــــــــای تنها را نمیبینی..
» ای استوایی زن ، تنتــ آتش
» ســــرمای دنیا را نمیفهمی
• درماندگی ها را نمیفهمی...
•» درماندگی یعنی که فهمیدم
•» وقتی کنارم روســـــری داری
»• یک تار مـــــو از گیسوانت را
»• در رختـ خوابـ دیگـــری داری ...

/ 0 نظر / 14 بازدید