مــردم از رو به رو ،دَهـــــن دیدنـد
مردم از پشت سر، سخن چیدنــد
آسمان ریسمانمان کــــــــــم بود
هی نشستند و رشته ریسیدنـــد

/ 1 نظر / 12 بازدید
کلبه سبز

حکایت می کنند که دو نفر بر سر قطعه ای زمین نزاع می کردند و هر یک می گفت: این زمین از آن من است. نزد حضرت عیسی علیه السلام رفتند. حضرت عیسی علیه السلام گفت: اما زمین چیز دیگری می گوید! گفتند : چه می گوید ؟ گفت: می گوید هر دو از آن منند ! من هم منتظر حضور گرم شما هستم