•در لابلای پنجۀ عمر مــــــن،
•مردی دچار جست‌وجوی خــــود بـــود.

••روزی پناه برد به یکــ آغـــــوش••
••بـر درد خویش، دردی دگر افـــزود••

آن ســـردخانه گشتـــ مرا، اینکـــ،
•این مرد پیکریستـــ که بیجان استـــ

دیریستــــ مرده‌ام من و دستی نیستـــ
این نغمه نیز؛ تق تق دنـــدان است........

/ 0 نظر / 9 بازدید