می‌شد از خــــود بگیرمتــ اما...
زور بــازو به دستــ هایم نیستــ

می‌شد از رفتنتــ گذشتـــ اما...
جان در اندازه های پایم نیستـــ

زندگی ســــرد بود اما خبــــ
خانه و سقفـــ و سایه ای هم بود

گه گــــداری نوشتــــه‌ای چیزی
از قلم دستـــ مایه‌ای هم بـــود

زندگی ســـرد بود ، اما عشق
می‌تواسنتــــــــــــ کارگر باشد

می‌توان قطبــــــــ را جهنم کرد
پای دل در میان اگــــــــر باشد...

/ 1 نظر / 7 بازدید