روزهای خاکستری

• ای آیه ء تنهایـــــــــی • ای سوره ء ماءیوسم • هر قدر خـــــدا باشی • من دستـــ نمیبوسم

مــردم از رو به رو ،دَهـــــن دیدنـدمردم از پشت سر، سخن چیدنــدآسمان ریسمانمان کــــــــــم بودهی نشستند و رشته ریسیدنـــد
/ 1 نظر / 11 بازدید
تیر 94
4 پست